طرح خوشنویسی« سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » – شماره۲

رسم الخط و طرح خوشنویسی« سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی »